แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ประจำภาคการศึกษา 1/2562

ให้นักศึกษาเข้าไปประเมินตนเองเฉพาะรายวิชาที่เรียนเท่านั้น

 1. รายวิชา 4091201 หลักการคณิตศาสตร์
 2. รายวิชา 4091401 แคลคูลัส 1

 3. รายวิชา 4091801 การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1

 4. รายวิชา 4092401 แคลคูลัส 2

 5. รายวิชา 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น

 6. รายวิชา 4093803 การวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 7. รายวิชา 4093201 ทฤษฎีเซต

 8. รายวิชา 4093702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์

 9. รายวิชา 4094201 ทฤษฎีจำนวน

 10. รายวิชา 4094302 พีชคณิตเชิงเส้น

 11. รายวิชา 1124312 วิธีการสอนคณิตศาสตร์ 1

 12. รายวิชา 4094303 ทฤษฎีสมการ

 13. รายวิชา 4094504 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

 14. รายวิชา 4112306 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

 15. รายวิชา 4093402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ