หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

          โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                                                       139  หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                                                          30  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ                                                   12  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ                                                                6  หน่วยกิต

3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ                                                               3  หน่วยกิต

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์  บังคับ                        9  หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                                                         103  หน่วยกิต

2.1 วิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า                                                                      43  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาชีพครู                                                                         28  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                15  หน่วยกิต

     - วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน                                             3  หน่วยกิต

     - วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                                           12  หน่วยกิต

2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                                                        60  หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาเอก บังคับ                                                                  40  หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาเอก เลือกเรียน                                                            20  หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                  6  หน่วยกิต