หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

          โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                                                       174  หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า                                                          30  หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ                                                    9  หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ                                                               6  หน่วยกิต

(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ                                                              6  หน่วยกิต

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ                                        6  หน่วยกิต

ข้อกำหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า             3  หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า                                                         138  หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า                                                               59  หน่วยกิต

- วิชาชีพครู บังคับ                                                                       37  หน่วยกิต

- วิชาชีพครู เลือก                                                                          7  หน่วยกิต

- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน                                    3  หน่วยกิต

- วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา                                          12  หน่วยกิต

(2) กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                                                  79  หน่วยกิต

- วิชาเอก บังคับ                                                                          51  หน่วยกิต

- วิชาเอก เลือก                                                                           18  หน่วยกิต

- วิชาการสอนวิชาเอก                                                                    6  หน่วยกิต

- วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก เลือกเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า              4  หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                  6  หน่วยกิต