Statistics Statistics
14552
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month259
LastMonth Last Month685
ThisYear This Year4,061
LastYear Last Year5,935

 

ประวัติ

 

     ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีนักศึกษารุ่นแรก 11 คน อาจารย์ 4 คน จัดการเรียนการสอนแขนงดนตรีศึกษา เอกเดียวแบบกว้าง นักศึกษาต้องเรียนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล และเว้นการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงภาควิชาอยู่ 2 ปี จึงเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2533 

      ปัจจุบันมีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วจำนวน 20 รุ่น จึงเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนเป็นแบบลึก เริ่มตั้งแต่รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2541 โดยมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนผ่านการทดสอบความถนัดและจะเลือกแขนงดนตรีไทยหรือดนตรีสากล แขนงใดก็ได้

        ปีการศึกษา 2542 เริ่มมีแนวคิดการจัดแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในสถาบันประกอบกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอบแบบหมู่เรียนเดียวแต่มี 2 แขนงวิชา ทำให้การบริหารงานวิชาการและจัดแผนการเรียนทำได้ด้วยความยากลำบาก มติที่ประชุมภาควิชาจึงให้แบ่งการบริหารและงานวิชาการทุกอย่างออกเป็น 2 โปรแกรม เพื่อทำหน้าที่สร้างบัณฑิตทางดนตรีสายตรง คือ "โปรแกรมดนตรีไทย" และ "โปรแกรมดนตรีสากล" ทั้งนี้เพื่อการบริหารและการจัดการในอนาคต และในปีการศึกษา 2547 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้โปรแกรมวิชาดนตรีไทย และโปรแกรมวิชาดนตรีสากล รวมเป็นโปรแกรมวิชาเดียวกันและทำการเปิดสอนสายศิลปศาสตรบัณฑิตจนถึงปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 - 2555 โปรแกรมวิชาดนตรีได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งเริ่มจัดการเรียนการสอนในปี 2555

     

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เจตคติ ทักษะด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรี และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ