Statistics Statistics
128
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month44
LastMonth Last Month0
ThisYear This Year128
LastYear Last Year0

 

 

 

Slider images
Slider images

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสาขาจุลชีววิทยา

 

enlightenedวันที่ 22 กันยายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการ "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"


   
      

        งานประชุมโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2560

              

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม