Statistics Statistics
1700
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month174
LastMonth Last Month239
ThisYear This Year1,210
LastYear Last Year490

 

 

 
 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสาขาจุลชีววิทยา

enlightenedวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา นำโดย อาจารย์ ดร.จารุชา ยี่แสง อาจารย์ ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล และอาจารย์วาสนา เนียมแสวง พานักศึกษาชั้นปีที่3 หมู่เรียน58/21 ศึกษาดูงานการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย แบบActivated Sludge แบบคลองวนเวียน ณ โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี 

       

   

enlightenedวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจุลชีววิทยา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานกระบวนการเพาะเห็ด รวมถึงเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ ณ ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก จ.นครปฐม ได้ทั้งความรู้ความสนุกสนาน แถมยังได้เห็ดกลับมากินอีกเพียบ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ดูแลศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก มา ณโอกาสนี้

        

enlightenedวันที่ 22 กันยายน 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาจุลชีววิทยา เข้าร่วมอบรมโครงการ "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"


   
      

        งานประชุมโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2560

              

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม