อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา

อาจารย์ ดร. กัญญา  สอนสนิท (ประธานสาขาวิชา)

Dr. Kanya Sornsanit

คุณวุฒิ : Ph.D. Agricultural Science (Applied Biochemistry) University of Tsukuba, Japan

               วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   บางแสน

ติดต่อ : ห้องพัก SC406/2 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

E- mail :  jkanya@windowslive.com

Webpage

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  เนียมแสวง

Wasana  Naiumsawan

คุณวุฒิ : วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

               วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) สถาบันราชภัฏนครปฐม

ติดต่อ : ห้องพัก SC412 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

E- mail : nong_naium@yahool.com

Webpage

อาจารย์ ดร. ญาณิกา  วัชรเทวินทร์กุล

Dr. Yanika Wacharatewinkul

คุณวุฒิ : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

               วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

               วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อ : ห้องพัก SC412 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

E- mail : yanikos_6779@hotmail.com

Webpage

อาจารย์ ดร. เมธิญา กลกิจ

Dr. Maytiya Konkit

คุณวุฒิ : Ph.D. (Microbiology) Chung-ang University

             วท.ม.​ (จุลชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อ : ห้องพัก SC410 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

E- mail : maytiyakonkit@webmail.npru.ac.th 

Webpage

 

 

อาจารย์ ดร. วนัชพร  บุญธรรม

Dr. Wanatchaporn Boontham

คุณวุฒิ : ปร.ด. (จุลชีววิทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            วท.ม. (จุลชีววิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               วท.บ. (ชีววิทยา) สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ : ห้องพัก SC410 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

E- mail : wanatchaporn@webmail.npru.ac.th

 Webpage

 

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา

นางสาวอรสา  จั๊กจั่น

Orasa  Chakkachan

คุณวุฒิ : วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ติดต่อ   : ห้องพัก SC408 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

E- mail : janeorasa@hotmail.com