ติดต่อเรา

   สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

         Tel  : 0-3426-1065

         Fax : 0-3426-1065

         E - mail : rajabhat@npru.ac.th

เบอร์ภายใน

   ติดต่อหน่วยงานภานในสำนักฯ

         เจ้าหน้าประจำสาขาวิชา    โทร : 3114

         เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ           โทร : 3712