ปรัชญา

           ผลิตนักจุลชีวิทยาที่มีความรู้ความสามรถทางวิชาการ สามารถประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ

 

วัตถุประสงค์

        เพื่อผลิตบัณฑิต

           1. ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านจุลชีววิทยา

           2. ให้มีเจตคติที่ดีและสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพด้านจุลชีววิทยา

           3. ให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางด้านจุลชีววิทยา

           4. ให้มีทักษะกาคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

           5. ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ และความรับผิดชอบ