ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

1 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 
2 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ 
3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ 
5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560