หน่วยวิจัยที่สังกัด

Machine Intelligence Research Unit

หน่วยวิจัยอัจฉริยภาพแห่งเครื่องจักร


อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม
หัวหน้าหน่วยวิจัยอัจฉริยภาพแห่งเครื่องจักร