สาขาวิทยาการข้อมูล Data Science คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ติดต่อสอบถาม : https://www.facebook.com/npruds/

โทร: 089 - 1829683