ผศ.ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม

National Journals

 1. การค้นหาความรู้คุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม – ธันวาคม 2557, หน้า 71 – 80.
 2. การเลือกคุณลักษณะด้วยวิธีสมาชิกที่ใกล้ที่สุดสำหรับการแทนที่ค่าข้อมูลที่ขาดหายด้วยวิธีที่ใกล้ที่สุดวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7(ม.ค.- มิ.ย. 2551) หน้า 55-61. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

National Conference

 1. ระบบงานพัสดุครุภัณฑ์แบบมีการทำนายการใช้งาน, The 1 th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT’2005),2548
 2. Missing Values Imputation for Microarray Data Using K-Nearest Neighbor. งานประชุมทางวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3หรือ NCCIT 2007, พฤษภาคม 23-24 2550, กรุงเทพมหานคร (สจพ).
 3. KNN Feature Selection for Weighted KNN Missing Value Imputation of Microarray Data. งานประชุมทางวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 หรือ NCCIT 2008, พฤษภาคม 23-24 2551, จังหวัดมหาสารคาม.
 4. การแทนค่าข้อมูลที่ขาดหายด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับข้อมูลไมโครอาร์เรย์ (Missing Value Imputation Using GA for Microarray Data). งานประชุมทางวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6 หรือ NCCIT 2010, มิถุนายน 3-5 2553 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร.
 5. การค้นหาความรู้คุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6, 30 - 31 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 6. การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อช่วยตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเค,การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6, 3 - 4 กรกฎาคม 2557, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช.
 7. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ, Joint Conference on ACTIS & NCOBA 2015, 30 - 31 มกราคม 2558, มหาวิทยาลัยนครพนม, นครพนม.
 8. ผลกระทบของการทำข้อมูลให้เป็นปกติต่อประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภทข้อมูล, Joint Conference on ACTIS & NCOBA 2015, 30 - 31 มกราคม 2558, มหาวิทยาลัยนครพนม, นครพนม.
 9. การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์โครงการวิจัยชุมชนในจังหวัดนครปฐม, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7,  30 – 31 มีนาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 10. การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม, การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7,  30 – 31 มีนาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 11. ภานุวัฒน์ สุพบุตรและ ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม, "ผลกระทบของฟังก์ชันความเหมือนต่อการจัดกลุ่มแบบค่าเฉลี่ยเค", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 (NPRU Conf. 2016), 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 12. วรพจน์ สุขจิต และ ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม, "การพัฒนาระบบสารสนเทศการพยากรณ์ราคาทองคำด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล", งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (AUCC 2016), 27 - 28 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, สระแก้ว.
 13. จิรันดร บู๊ฮวดใช้ และ ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม,การพัฒนาระบบการจินตทัศน์ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้สำหรับการจัดกลุ่มแบบเคมีน, การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี  2559,24 - 25 มีนาคม 2559, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์, น.32-38.
 14. จิรันดร บู๊ฮวดใช้ และ ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดกลุ่มแบบเคมีนด้วยวิธีการวัดระยะที่แตกต่างกัน", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT2016), 7 - 8 กรกฎาคม 2559, โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ขอนแก่น.
 15. ไพศาล จันทร์เจริญ สุพจน์ เฮงพระพรหม และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทข้อมูลไมโครอาร์เรย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 (NPRU Conf. 2016), 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 16. ชนัญชิดา เก้าลิ้ม, สุพจน์ เฮงพระพรหม, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และ เดช ธรรมศิริ, “เทคนิคกำรรวมกลุ่มการวิเคราะห์การถดถอยสำหรับการพยากรณ์ข้อมูล” ,การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT2016), 7 - 8 กรกฎาคม 2559, โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ขอนแก่น