ผศ.ดร. สุพจน์ เฮงพระพรหม

International Journal

 1. Supoj Hengpraprohm, "GA-Based Classifier with SNR Weighted Features for Cancer Microarray Data Classification," International Journal of Signal Processing Systems (IJSPS), Vol.1, No.1, pp. 29-33, June 2013. (selected from ICECT2012)
 2. Supoj Hengpraprohm and Prabhas Chongstitvatana, "Feature Selection by Weighted-SNR for Cancer Microarray Data Classification", International Journal of Innovative Computing Information and Control (IJICIC), Vol. 5, No. 12(A), pp. 4627-4635, December 2009. [Impact Factor (2008): 2.791] (selected from ISII2008)

 

International Conference

 1. Supoj Hengpraprohm, "GA-Based Classifier with SNR Weighted Features for Cancer Microarray Data Classification", 2012 4th International Conference on Electronics Computer Technology (ICECT2012), April 6 – 8, 2012, Kanyakumary, India. pp.169-172.
 2. Suvimol Mukviboonchai and Supoj Hengpraprohm, "Evolutionary Computation Approach to Cancer Microarray Data Classification: A Comparative Study of GA- and GP-Based Classifier", 2nd International Conference on Intellectual Technology in Industrial Practice (ITIP2010), September 8-9, 2010, Changsha, China.
 3. Supoj Hengpraprohm, Suviomol Mukviboonchai, Rujiravadee Thumsang and Prabhas Chongstitvatana, "A GA-Based Classifier for Microarray Data Classification", 2010 International Conference on Intelligent Computing and Cognitive Informatics (ICICCI2010), June 22-23, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia. pp.199-202.
 4. Supoj Hengpraprohm and Prabhas Chongstitvatana, "Feature Selection by Weighted-SNR for Cancer Microarray Data Classification", 2008 International Symposium on Intelligent Informatics (ISII2008), December 12th - 13th, 2008, Tokai University, Kumamoto, Japan. pp. 61. <abstact>
 5. Supoj Hengpraprohm and Prabhas Chongstitvatana, " A Genetic Programming Ensemble Approach to Cancer Microarray Data Classification", The 3th International Conference on Innovative Computing, Information and Control (ICICIC2008), June 18th - 20th, 2008, Dalian University ChuangXiang Hotel, Dalian, China. pp.340.
 6. Supoj Hengpraprohm and Prabhas Chongstitvatana, " Selecting Informative Genes from Microarray Data for Cancer Classification with Genetic Programming Classifier Using K-Means Clustering and SNR Ranking", Frontiers in the Convergence of Bioscience and Information Technologies (FBIT2007), October 11th ~ 13th, 2007, Ramada Plaza Jeju , Jeju Island, Korea, pp. 211-218.
 7. Supoj Hengpraprohm and Prabhas Chongstitvatana, "Discovering an Optimal Feature Set of Microarray Data for Cancer Classification Using Perceptron Learning Rule with SNR Ranking", International conference on Software Knowledge Information Management and Applications (SKIMA2006), 12 - 15 December 2006 at Chiang Mai, Thailand.
 8. Supoj Hengpraprohm and Prabhas Chongstitvatana, "Diffuse Large B-Cell Lymphoma Classification Using Genetic Programming Classifier", 2005 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology (CIBCB2005), November 14-15, 2005, La Jolla, CA, USA, pp. 333-338. (Poster)
 9. Hengpraprohm, S. and Chongstitvatna, P., "Selective crossover in genetic programming", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT2001), November 14-16, Chiangmai, Thailand, 2001. pp. 534-537.

 

National Journal

 1. ศิรพงศ์ โชคธนหิรัณย์ และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "การจําแนกประเภทข้อมูลด้วยตัวจําแนกประเภทขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมขนาดความยาวโครโมโซมเค", วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559, หน้า 43 - 49.
 2. ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม, สุพจน์ เฮงพระพรหม และ สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย, "การค้นหาความรู้คุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม - ธันวาคม 2557, หน้า 71 - 80.

 

National Conference

 1. พงษ์พัฒน์ ภาณุทัต และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "การถ่วงน้ำหนักคุณลักษณะสำหรับวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเค", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCCIT2016), 7 - 8 กรกฎาคม 2559, โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์, ขอนแก่น.
 2. สถาพร ประณิธานวิทยา และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "ประสิทธิภาพของวิธีการเลือกคุณลักษณะต่อการจำแนกประเภทข้อมูล", งานประชุมวิชาการระดบัปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4 (AUCC 2016), 27 - 28 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว, สระแก้ว.
 3. ไพศาล จันทร์เจริญ สุพจน์ เฮงพระพรหม และไก้รุ่ง เฮงพระพรหม, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเลือกคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับการจําแนกประเภทข้อมูลไมโครอาร์เรย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 (NPRU Conf. 2016), 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 4. ชนาธิป หมั่นเพียรสุข และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "ประสิทธิภาพของฟังก์ชันความเหมือนต่อขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเคสําหรับการจําแนกประเภทข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 (NPRU Conf. 2016), 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 5. จิรันดร บูู๊ฮวดใช้ และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8 (NPRU Conf. 2016), 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 6. ภานุวัฒน์ สุพบุตร, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม, สุพจน์ เฮงพระพรหม และ เดช ธรรมศิริ, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการพยากรณ์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและโครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่ย้อนกลับ", Joint Conference on ACTIS & NCOBA 2015, 30 - 31 มกราคม 2558, มหาวิทยาลัยนครพนม, นครพนม.
 7. ชนาธิป หมั่นเพียรสุข, สุพจน์ เฮงพระพรหม, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และ เดช ธรรมศิริ, "ผลกระทบของการทำข้อมูลให้เป็นปกติต่อประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภทข้อมูล", Joint Conference on ACTIS & NCOBA 2015, 30 - 31 มกราคม 2558, มหาวิทยาลัยนครพนม, นครพนม.
 8. พินิจ อ่อนน้อย และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบกระชับด้วยการปรับค่าเวคเตอร์ความน่าจะเป็นโดยค่าน้ำหนักตามความเหมาะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6, 3 - 4 กรกฎาคม 2557, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช. Abstract
 9. ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม, สุพจน์ เฮงพระพรหม และ สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย, "การค้นหาความรู้คุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 6, 30 - 31 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.
 10. จิราพร อ่อนแล, สุพจน์ เฮงพระพรหม และ สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย, "การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวจำแนกประเภทเบย์อย่างง่ายด้วยการเพิ่มสัญญาณรบกวนโดยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม", เอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 ( NCCIT'08 ), 23 - 24 พฤษภาคม 2008, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม. หน้า 167-171.
 11. ชาลี ดวงแย้ม, ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเบย์", เอกสารการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3 (NCCIT'07), 25 - 26 พฤษภาคม 2007, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ.

 

Full Report

 1. ชนาธิป หมั่นเพียรสุข และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "ประสิทธิภาพของฟังก์ชันความเหมือนต่อขั้นตอนวิธีเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดเคสำหรับการจำแนกประเภทข้อมูล", ทุนวิจัยโครงการบูรณาการนักศึกษาและอาจารย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและความเป็นเลิศทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2558.
 2. สุพจน์ เฮงพระพรหม, สุวิมล มรรควิบูลย์ชัย และ รุจิราวดี ธรรมแสง, "การจำแนกประเภทข้อมูลไมโครอาร์เรย์ด้วยตัวจำแนกประเภทฐานจีเอ (Microarray Data Classification Using GA-Based Classifier)", ทุนอุดหนุนโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปี 2553.
 3. สุพจน์ เฮงพระพรหม, "กลุ่มก้อนตัวจำแนกประเภทกำหนดการพันธุกรรมสำหรับข้อมูลไมโครอาร์เรย์ (Ensemble Genetic Programming Classifier for Microarray Data)", ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีการศึกษา 2551.

 

ที่ปรึกษาโครงงานเอกเทศ

 1. พินิจ อ่อนน้อย, "การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบกระชับด้วยการปรับเวคเตอร์ความน่าจะเป็นโดยค่าน้าหนักตามความเหมาะ", ปริญญานิพนธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ปีการศึกษา 2557.

 

Contest

 1. จินตนา พุ่มไสว และ สุพจน์ เฮงพระพรหม, "การพัฒนาระบบการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลหลายตัวแปรด้วยวิธีเจเนติกอัลกอริทึม", โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (NSC 2006), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), กรุงเทพ.