อ.อภินันท์ จุ่นกรณ์

การนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ

 

  • ภรัณยา อำมฤครัตน์  อภินันท์ จุ่นกรณ์ และ ศิวาวุธ   ภาณุพิจารย์  “การพัฒนาระบบบริการประทับเวลา เพื่อใช้งานกับบุคลากร  กรณีศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม” การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ       ครั้งที่ 4 (NCCIT'08) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2551   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  น. 467-473
  • อภินันท์ จุ่นกรณ์, ภรัณยา อำมฤครัตน์ และมงคล รอดจันทร์   "การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว บริเวณพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต"   การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555​
  • อภินันท์  จุ่นกรณ์  และภรัณยา  อำมฤครัตน์ “ตัวแบบพยากรณ์ลักษณะความเหมาะสมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ด้วยการเรียนรู้แบบเบย์และการทำเหมืองข้อมูล” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, วันที่ 8 กันยายน 2556  น.143-150
  • อนุกูล สังข์รุ่ง, อภินันท์ จุ่นกรณ์ และภรัณยา อำมฤครัตน์ “ระบบสารสนเทศการนำเสนอข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบางปลาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, วันที่ 8 กันยายน 2556  น.119-128
  • กิจวิพัฒน์ โตวัฒนา, อภินันท์ จุ่นกรณ์ และภรัณยา อำมฤครัตน์ “ระบบตรวจสอบและค้นหาช่องโหว่ Web Application ที่พัฒนาจาก PHP+MySQL” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, วันที่ 8 กันยายน 2556  น.414-419
  • ทิฆัมพร กราวพรรักษา, อภินันท์ จุ่นกรณ์ และภรัณยา อำมฤครัตน์ “การพัฒนาโปรแกรม แก้ไขรีจิสทรีด้วย ซีชาร์ป” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, วันที่ 8 กันยายน 2556  น.425-430
  • อภินันท์  จุ่นกรณ์  และภรัณยา  อำมฤครัตน์ “การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม”  การประชุมระดับชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2556, โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช, วันที่ 9 ธันวาคม 2556
  • สราวุฒิ ศรีแสงเมฆ ภรัณยา อำมฤครัตน์ และ อภินันท์ จุ่นกรณ์ “ระบบช่วยตัดสินใจในการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยต้นไม้ตัดสินใจแบบโลจิสติก” การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 23-24 มกราคม 2557 น.633-647
  • อนุกูล สังข์รุ่ง ภรัณยา อำมฤครัตน์ และ อภินันท์ จุ่นกรณ์ การสำรวจและพัฒนาระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม” การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยพะเยา, วันที่ 23-24 มกราคม 2557 น.768-781
  • อภินันท์  จุ่นกรณ์  และภรัณยา  ปาลวิสุทธิ์ “การสำรวจและจัดทำระบบสารสนเทศแผนที่ภูมิศาสตร์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม”  การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9, มหาวิทยาลัย