รับสมัครนักศึกษาใหม่

ใครสมัครเรียนออนไลน์ไม่ทัน วันนี้ระบบยังเปิดอยู่นะครับ แต่ๆ ๆ ๆ ๆ ชำระเงินได้แค่วันนี้วันสุดท้าย (16 พ.ย. 60) ที่ 7-11 (เวลา 23.59 น.) หรือธนาคารกรุงไทย (ตามเวลาปิดของธนาคาร) หากสมัครไม่ทันจริงๆ มาสมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัยฯเลย

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 

รอบที่ 1 ยื่นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio 1)
-1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 รับสมัคร
-6 ธันวาคม 2560 สัมภาษณ์โดยยื่นแฟ้มสะสมงาน 
-9 ธันวาคม 2560 ประกาศผล
-15 - 19 ธันวาคม 2560 Clearing house (ทปอ.) รอบที่ 1 (1/1) ยื่นยันสิทธิ์ระบบกลาง

สมัครออนไลน์และอ่านรายละเอียดได้ที่ http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp
ดูรายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิก --> http://news.npru.ac.th/u_news/detail.php…

>>>เอกสารที่ใช้<<<
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนค่ะ 
วุฒิการศึกษา ใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 4-5 ภาคจำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

ข้อมูลจาก : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 : 0 3410 9300 ต่อ 3891,3892,3893