กิจกรรม

6 ธ.ค. 60 สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 1