กิจกรรม

22 พ.ย. 60 หลักสูตร วท.บ. วิทยาการข้อมูล ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครปฐม ออกแนะแนวหลักสูตร ณ ร.ร.สองพี่น้องวิทยา จ.สุพรรณบุรี