กิจกรรม

21 พ.ย. 60 อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูล ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครปฐม ออกแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี