กิจกรรม

15 พ.ย. 60 (ช่วงบ่าย) อาจารย์หลัสูตร วท.บ.วิทยาการข้อมูล ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครปฐม ออก Road Show แนะนำหลักสูตรให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคินทร์ สมุทรสาคร