กิจกรรม

15 พ.ย. 60 (ช่วงเช้า) อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. วิทยาการขัอมูล ร่วมกับ ม.ราชภัฏนครปฐม ออก Road Show แนะนำหลักสูตรให้กับอาจารย์แนะแนว ณ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" จ.สมุทรสาคร