ด้านผลงานระดับประเทศ                                  

      นักศึกษา รปศ. มรน. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งดวลวาทะด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ในงาน NIDA Open House 2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

อ่านข่าวและชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามลิงค์แนบค่ะ http://news.npru.ac.th/u_news/detail.php?news_id=6266

 

 

ด้านความสัมพันธ์งานต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 9-14 ตุลาคม 2559 ผศ. สมหมาย เปียถนอม  (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) เดินทางยังเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลียเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ TAFE Queensland, Australia ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์มาศึกษาที่ TAFE Queensland, Australia เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย  โดย ผศ. สมหมาย เปียถนอม (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) และอาจารย์  ดร. มนูญ  จันทร์สมบูรณ์ (ประธานสาขาวิชรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง Janelle Chapman (Director of TAFE Queensland International)  And Mr. Martin Lock (International Managerลงนามข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่  13 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย ในการลงนามข้อตกลงร่วมมือ MOA ผลการเจรจาต่อรองและการทำความร่วมมือถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา

 

   

 

 

        เนื่องด้วยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กำลังปรับปรุงเเละพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา จากการปรับปรุงเว็บไซค์เดิม ดังนั้นข้อมูล อาจไม่สมบูรณ์ท่านสาขาติดตามข่าวของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ตามเว็บไซต์เดิม