ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้อนุมัติให้โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมเป็นสถาบันอุดมศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยครูนครปฐมภาควิชาพลศึกษาสังกัดอยู่กับคณะวิทยาศาสตร์ ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ.สูงพลศึกษา)

พ.ศ.2519 ภาควิชาพลศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง

พ.ศ. 2524 ภาควิชาพลศึกษาเปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี

พ.ศ. 2527 ภาควิชาพลศึกษาย้ายไปสังกัดคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2541 ภาควิชาพลศึกษาได้เปลี่ยนการบริหารงานเป็นแบบโปรแกรมวิชา

พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชางดเปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องด้วยนโยบายการผลิตครูเปลี่ยนไป ให้ผลิตในหลักสูตร 5 ปี

พ.ศ. 2548 โปรแกรมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ จัดทำร่างหลักสูตรพลศึกษา 5ปีและเสนอขออนุมัติเปิดในปีการศึกษา 2549 โดยใช้ชื่อหลักสูตร “พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ”

พ.ศ. 2549 เริ่มรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ

พ.ศ. 2554 เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.พลศึกษา หลักสูตร 5 ปี) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF)

ปัจจุบันทำการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรพลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 5 ปี มีนักศึกษาจำนวน 12 หมู่เรียน คือ ชั้นปีที่ 3  สองหมู่เรียน ชั้นปีที่ 4 สองหมู่เรียน ชั้นปีที่ 5 สามหมู่เรียน และหลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 สามหมู่เรียน ชั้นปีที่ 2 สองหมู่เรียน