หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ             ครุศาสตร์

1. ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย              หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

    ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Education Program in Physical Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

    ชื่อย่อ (ไทย)          ค.บ. (พลศึกษา)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education (Physical Education)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)      B.Ed. (Physical Education)

3. วิชาเอกของหลักสูตร

    พลศึกษา

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    จำนวนไม่น้อยกว่า 176 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

   5.1  รูปแบบ

        หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

   5.2  ภาษาที่ใช้

        ภาษาไทย

   5.3  การรับเข้าศึกษา

            รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

   5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

        เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

        ให้ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร

        6.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ปรับปรุงจาก หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง            พ.ศ. 2554) รหัสหลักสูตร 25471471101647

        6.2  คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559  ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ

        6.3  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7 / 2559  วันที่ 28  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ

        6.4  สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ

        6.5  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

        6.6  สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติหลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

        หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปีการศึกษา 2561

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

       หลังสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้

        8.1 ครูพลศึกษา

        8.2 นักวิชาการพลศึกษา

        8.3 เจ้าหน้าที่พลศึกษา กีฬาและนันทนาการ

        8.4 เจ้าหน้าที่สันทนาการ

        8.5 เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำศูนย์ฝึกกีฬา

        8.6 อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับพลศึกษา เช่น ผู้ตัดสินกีฬา ผู้ฝึกสอนกีฬา เป็นต้น

  9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและปีที่สำเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

เลขประจำตัวบัตรประชาชน

ตำแหน่ง

ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

1

อาจารย์ชัยยุธ   มณีรัตน์

3-7306-00180-91-1

อาจารย์

กศ.ม. (พลศึกษา)

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.บ.(พลศึกษา)

   วิทยาลัยครูนครปฐม

2535

 

2528

2

อาจารย์ปัณรสี   เอี่ยมสอาด

3-7302-00497-63-2

อาจารย์

ศศ.ม. (พลศึกษา)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค.บ. (พลศึกษา)

   สถาบันราชภัฏนครปฐม

2548

 

2543

3

อาจารย์รวิวรรณ  ขันทอง

1-2499-00055-53-1

อาจารย์

ศศ.ม. (พลศึกษา)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.บ. (พลศึกษา)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556

 

2552

4

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮิ้นเจริญ

3-7105-00881-29-2

อาจารย์

ค.ด. (พลศึกษา)

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (พลศึกษา)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค.บ. (พลศึกษา)

   สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

2554

 

2545

 

2540

5

อาจารย์อำนวย   สอิ้งทอง

3-7004-00499-73-6

อาจารย์

ศศ.ม. (พลศึกษา)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. (พลศึกษา)

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550

 

2546

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

        11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

               ตามทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)         ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขภายใต้หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง และสร้างความสุขของคนไทย สังคม    มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีเป้าหมายที่สำคัญประการหนึ่งการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีสุขภาวะ ความรู้ และมาตรฐานการครองชีพที่ดี  การศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพ     ได้มาตรฐานสากล  และครอบครัวมีความอบอุ่น และมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ กล่าวโดยรวมคือ    มีการพัฒนาคนในทุกช่วงวัย เช่น วัยเรียน วัยรุ่น นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนให้มีคุณภาพรู้จักการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน      ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค มุ่งพัฒนาการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง     ทางสุขภาพ การพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพและการพัฒนาโภชนาการที่เหมาะสมกับช่วงวัย   เป็นต้น (ชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ, 2558) ทำให้สาขาวิชาพลศึกษาต้องเตรียมบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านพลศึกษาและการออกกำลังกายเพื่อให้สามารถนำไปแนะนำการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง

 

        11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

                จากการคาดประมาณประชากรไทย ปี 2553 – 2583 พบว่า อัตราการเจริญพันธุ์รวมของอยู่ที่ 1.62 คน และคาดว่าในปี 2583 อาจลดลงเหลือเพียง 1.3 คน โดยประชากรวัยเด็กมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วจาก 11.79 ล้านคนในปี 2558 เหลือเพียง 8.17 ล้านคนในปี 2583 และมีปัญหา     ทั้งพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น วัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง    จาก 43.0 ล้านคน เป็น 35.2 ล้านคน ในช่วงเวลาเดียวกัน และผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3  ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 มีจำนวนเพิ่มขึ้น       อย่างมาก (สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)

                       

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 .1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

        12.1 การพัฒนาหลักสูตร

            จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ แต่ในปัจจุบันจะพบปัญหาว่าคุณภาพของการศึกษาไทยตกต่ำลงอย่างมาก ทำให้การพัฒนาศักยภาพคนเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับอัตราการเกิดลดลง  และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานการศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สำหรับสาขาวิชาพลศึกษา ได้มีการศึกษา การศึกษาเอกสารทิศทางการผลิตครูพลศึกษาในช่วง 15 ปี พ.ศ. 2551 – 2565 พบว่า สภาพการผลิตครูพลศึกษาระยะแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 3 – 9 ขึ้นอยู่กับปรัชญาการผลิตครูพลศึกษา       ที่มุ่งเน้นผลและกระบวนการผลิตครูมากกว่าการเลือกคนเก่งและคนดีเข้าสู่ระบบการผลิตครู สถาบัน     ที่ผลิตครูพลศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการ พลศึกษา       ที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นโยบายในการผลิตครูพลศึกษาไม่เป็นเอกภาพใน 4 ปีที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาที่สถาบันผลิตครูพลศึกษาผลิตได้มีจำนวนมากกว่าอัตราการบรรจุครูสุขศึกษาและ         พลศึกษา  ด้านคุณภาพของบัณฑิตมีด้านความรู้ และเทคนิคการสอนยังอยู่ในระดับต่ำ และสอดคล้องกับสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้ทำการสำรวจข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า บัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษามีทักษะหลายอย่าง ที่ต้องพัฒนาได้แก่ ทักษะทางปัญญา  ทักษะการวิเคราะห์  เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการจัดการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาและต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุต่อไป

            สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นมหาวิทยาลัยผลิตครูพลศึกษา และบุคคลากรทางด้านพลศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตครูพลศึกษาและบุคลากร                  ทางด้านพลศึกษาดังที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นข้อมูลนำมาพิจารณาวางแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร           ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ต่อไป

 

        12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

              พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ได้กำหนดว่า“ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้    เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน          โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการ        ทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยี  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู”  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ความสำคัญกับท้องถิ่น  ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งสาขาวิชาพลศึกษา เป็นสาขาฯ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านพลศึกษา มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนำความรู้ไปดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น)

       13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น

            13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบ

            13.1.2 เนื้อหาวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 59 หน่วยกิต คณะครุศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ

            13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากทุกคณะวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี      

        13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น

            13.2.1 วิชาพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา สอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา

            13.2.2 วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ สอนให้กับนักศึกษาในสาขาอื่นๆ

            13.2.3 วิชาผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม สอนให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา

            13.2.4 วิชาผู้กำกับลูกเสือ–เนตรนารีขั้นความรู้เบื้องต้น สอนให้กับนักศึกษาหลักสูตร  ครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขา

            13.2.5 วิชาเกมและนันทนาการสำหรับครูประถมศึกษา สอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาประถมศึกษา

            13.2.6 วิชานันทนาการเพื่อสุขภาพ สอนให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ

       13.3 การบริหารจัดการ

          สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ดำเนินการจัดผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยดำเนินการวางแผนร่วมกันของอาจารย์ประจำหลักสูตรในการกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้