คณาจาย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์อรรถกร เวชการ

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

อาจารย์ชัยยุธ  มณีรัตน์

 

อาจารย์ชูชีพ คงมีชนม์ อาจารย์ ดร.ยุงยุทธ ฮิ้นเจริญ
อาจารย์ ดร.ปัณรสี  เอี่ยมสอาด  อาจารย์อำนวย สอิ้งทอง อาจารย์ณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์ อาจารย์เกษม สุขสมบูรณ์
   
อาจารย์วิวัฒน์ บุญจับ อาจารย์รวิวรรณ ขันทอง