พนักงานทั่วไปประจำสาขาวิชาพลศึกษา

    
นายประวิทย์  ทองขาว  

นายภัคธัช  เปียสมุทร

                            
         

นายณัฐดนัย มนัสวงษ์กาญจน์