นักวิชาการการศึกษาประจำสาขาวิชาพลศึกษา

นางสาวกาญจนา ฐานะ นายธนวัฒน์ ยุมังกูล นายไกรศร   นายโสภณ แย้มนิยม
     
นางสาวอรญา บุตรอ่ำ