Statistics Statistics
15357
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month125
LastMonth Last Month121
ThisYear This Year246
LastYear Last Year2,059

 

รายวิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Children and Adolescent Nursing)

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลทารก เด็กและวัยรุ่นที่ปกติ และที่ป่วยในภาวะวิกฤติ เฉียบพลัน ฉุกเฉินและเรื้อรัง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและไหลเวียน ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบประสาท การเคลื่อนไหว การเล่น โดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวมและสิทธิเด็กโดยเน้นให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางการดูแลตนเอง

ดาวน์โหลด มคอ. 3 

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ (e-learning)


รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (Children and Adolescent Nursing Practicum)

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพโดยบูรณาการความรู้ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล มุ่งเน้นการให้การพยาบาลแบบองค์รวม ตลอดจนการเล่น การส่งเสริมสัมพันธภาพ ระหว่างเด็กและครอบครัว สิทธิเด็ก สิทธิผู้ป่วย และการดูแลเด็กซึ่งมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและขอบเขตการปฏิบัติของวิชาชีพ

ดาวน์โหลด มคอ. 4 

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ (e-learning)


รายวิชา ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการจัดการทางคลินิก (Clinical Nursing Administration and Management Practicum)

คำอธิบายรายวิชา

การฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในหอผู้ป่วยและ/ หรือหน่วยบริการสุขภาพ ครอบคลุมบทบาทการเป็นหัวหน้าทีมการพยาบาล การเป็นพยาบาลเจ้าของไข้ การเป็นสมาชิกในทีมและการสังเกต ติดตามเพื่อศึกษาบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม  การวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมในการบริหารจัดการหอผู้ป่วย

ดาวน์โหลด มคอ. 4 

เข้าสู่บทเรียนออนไลน์ (e-learning)