Statistics Statistics
51203
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month984
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year8,965
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

นักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังนวัตกรรมสายอุดมศึกษา”

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0