Statistics Statistics
51254
Online User Online28
Today Today34
Yesterday Yesterday48
ThisMonth This Month1,035
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year9,016
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก โดยแบ่งเป็น กองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 200 ทุน และทุนสมาคมศิษย์เก่า "ทุนยอดกตัญญู ประจำปี 2561" ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 50 ทุน

 

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้เข้ารับทุน จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวอทิตยา ศรีพรหม
2. นางสาวสุชยา กุญแจทอง
3. นายธนพัฒน์ ปิ่นทอง