Statistics Statistics
51205
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month986
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year8,967
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

      ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

แนวคิดของนวัตกรรมนี้มาจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ (aged society) โดยผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ไม่สะดวกมากนัก และในขณะเดียวกันอัตราการเกิดของคนไทยมีแนวโน้มลดลง ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำงานนอกบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาในดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ได้เต็มที่ ดังนั้นนักศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมเรื่อง AALBot: ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว  (AALBot: The Personal Assistant for People with Mobility Problem) ซึ่งเป็นระบบแชทบอทที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการหลัก 3 ประเภท คือ 1) ช่วยในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้ด้วยตนเองผ่านแชทบอทโดยที่ไม่ต้องรบกวนผู้ดูแลให้ช่วยทำให้  2) ช่วยในการแปลผลค่าสัญญาณชีพที่วัดได้จากอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ค่าความดันโลหิต ให้กับผู้สูงอายุเข้าใจได้โดยง่ายและให้คำแนะนำในการดูแลตนเองเบื้องต้น และ 3) ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ  โดยจุดเด่นของนวัตกรรมนี้คือ เป็นระบบแชทบอทที่ช่วยอำนวยความสะดวกและโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ตลอดเวลา (24 ชม X 7 วัน) และทำงานอยู่บนแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นแอพที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ หรือเรียนรู้เพิ่มเติมอีก

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากงานนวัตกรรมนี้คือเพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหวให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันภายในบ้านได้ด้วยตนเองมากขึ้นและเป็นการช่วยลดภาระของผู้ดูแลทำให้ไม่ต้องอยู่ดูแลตลอดเวลา ในอนาคตยังมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดผลงานชิ้นนี้ให้รองรับการสั่งงานด้วยเสียง การใช้เทคโนโลยีการรู้จำตัวเลขเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลผลค่าสัญญาณชีพ และการเพิ่มบริการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น