Statistics Statistics
51216
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month997
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year8,978
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทำเนียบนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่ 1 / 2563

ผศ. สมเกียรติ ช่อเหมือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

                                    

    นายวัชรากร สมถวิล (ต่อ)                            นายณรงค์ฤทธิ์ สุปรานนท์ (มอส)

หัวหน้าหมู่เรียน                                                 รองหัวหน้า

 

                                           

        นางสาวขวัญธิชา พันเพ็ชร์           นายชุติเดช เป้ามา                  นายชุติพนธ์ เป้ามา             นายพีรพัฒน์ ไวยบริสุทธิ์ 

(ส้มโอ)                                      (ปูน)                                      (ปาล)                                        (เจ)

                                     

  นางสาวนภาพร ชาววังฆ้อง       นายนราธร ประเสริฐสุจริต          นายนันทชัย แสงอรุณ             นางสาวนุชนาฏ ลีโสม

(จิ๊บ)  เลขานุการ                    (ตั้ม)                                        (เจ)                                        (แตงโม)

                                        

  นายปุญญะพัฒน์ ใจชน         นายพัทนพงษ์ คงเทียนทำ               นายวรุตม์ จรเข้                  นายชุติวัต  ฉิมสุวรรณ 

(ต้าร์)                                     (บีม)                                        (เฟรม)                                      (เนส)

                                      

   นางสาวจันทรวิมล เกิดสุข            นายอรรถพล สงพูน            นายเกียรติศักดิ์ วงษ์เเป้น         นายศุภากร อภิสกุลโรจน์

(เมย์)                                      (เอิร์ท)                                    (เจมส์)                                        (สกาย)

                                     

  นายพศุตม์ จันทร์หอม            นายพันธกานต์ กรุดมณี          นางสาวไพลิน สาระพิมพา         นายวิศวะ  ชนประเสิรฐ

    (โป้ง)                                      (เบ็คแฮ่ม)                                      (ไข่มุก)                                     (ริว)

                

        นายศิวกร โดรินทร์                นางสาวปุณยนุช ดิษสมาน

(โตมอร)                                   (แจม)