Statistics Statistics
51212
Online User Online1
Today Today40
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month993
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year8,974
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ฝึกงาน ณ ประเทศจีน


     ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  จำนวน คน  ได้แก่ นส.รุ่งนภา กอรักงาม นส.กนิษธรินทร์ อ่อนจันทร์งาม และ นส.วรรณภา กิมหวัง พร้อมกับ นักศึกษาอีก คน ของกลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  เดินทางไปมหาวิทยาลัย Neusoft Institute of Information  เมืองต้าเหลียน ประเทศจีน  โดยนักศึกษาทั้งหมดได้เข้าร่วมดูงานห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และเข้าฝึกงานเกี่ยวกับด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์กับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ(SOVO)  ของมหาวิทยาลัย