Statistics Statistics
51204
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month985
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year8,966
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ศึกษาดูงานบริษัท Thomson Reuters (Thailand)


   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 โปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยประธานโปรแกรม อ.เสวี เหลือบุญชู และคณาจารย์ของโปรแกรมวิชา อ.สมจินต์ จันทรเจษฏากร อ.อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา อ.แก้วใจ อาภรณ์พิศาล อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ ได้พานักศึกษาโปรแกรมวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 1 ละชั้นปีที่ 2 จำนวน 22 คน ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท Thomson Reuters (Thailand) บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ด้านการข่าวและผู้ผลิตซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมในการจัดการข้อมูลทางด้านธุรกิจการเงิน วิทยาศาสตร์ และการแพทย์โดยมีสาขากว่า 100 แห่งทั่วโลก พนักงานกว่า 49,000 คน ในประเทศไทยบริษัทตั้งอยู่ ณ อาคารอื้อจื่อเหลือง ถนนพระรามสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีพนักงานอยู่ประมาณ 1,200 คน บริษัท Thomson Reuters (Thailand) เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทของประเทศไทย ที่ได้รับรอง CMMI Level 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพเป็นที่รู้จักละยอมรับของสากลระดับสูงสุด ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้มากมายจากคณะวิทยากรของบริษัท และทางโปรแกรมวิชาได้พูดคุยเบื้องต้นในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือสหกิจศึกษา ซึ่งคาดว่าถ้านักศึกษาได้มีโอกาศเข้าไปฝึกงานที่นี่น่าจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และระดับสากล