Statistics Statistics
51047
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday35
ThisMonth This Month828
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year8,809
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ นฤพล สุวรรณวิจิตร

 

1. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร กลุ่ม TCI1 หรือ TCI2 หรือสูงกว่า

2. ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ

 

     - สมเกียรติ ช่อเหมือน, นฤพล สุวรรณวิจิตร, จรินทร อุ่มไกร 2.1 (2558). รายงานการวิจัยเรื่อง

การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์แบบพกพา
 

     - โดยใช้เทคโนโลยี QR Code กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

 

3. ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการขอผลงานทางวิชาการ และได้รับการอนุมัติแล้ว

     - 2559, “เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดการโครงการซอฟต์แวร์”