Statistics Statistics
51202
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month983
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year8,964
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ สมเกียรติ ช่อเหมือน

 

1. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร กลุ่ม TCI1 หรือ TCI2 หรือสูงกว่า

 

     - สมเกียรติ ช่อเหมือน และศุภกฤษ นาคป้อมฉิน, “การพัฒนาส่วนควบคุมเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้การวัดกำลังการผลิต

กระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง”,วารสารวิชาการราชภัฏพระนคร (ISSN: ๑๙๐๕-๔๙๖๓),ปีที่ ๑๑,ฉบับพิเศษ, เดือนพฤจิกายน, ปี ๒๕๕๙,

หน้า ๒๕๙-๒๖๗.

 

     - สมเกียรติ ช่อเหมือน, ศักดิ์ชัย ใจดีและสมโภชน์ เกษตรไพสิฐ, “การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับการท่องเที่ยว

กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี”, วารสาร วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก (ISSN: ๑๙๐๕-๙๕๘๓),ปีที่ ๙,ฉบับที่ ๑, กรกฎาคม – ธันวาคม

ปี ๒๕๕๗, หน้า ๔๙-๖๐.

 

2. ผลงานทางวิชาการ /งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ

 

     - โสภณ มหาเจริญ และสมเกียรติ ช่อเหมือน, “การพัฒนาส่วนควบคุมการป้อนวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก

ด้วยอุปกรณ์พกพา”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” ประจำปี ๒๕๕๙,บุรีรัมย์, ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน

๒๕๕๙,หน้า ๔๒๑-๔๓๑

 

     - สมเกียรติ ช่อเหมือน, “ระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกผ่านคิวอาร์โค้ด”,การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” , ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘

 

     - สมเกียรติ ช่อเหมือน และศานติ ดิฐสถาพรเจริญ ,“การพัฒนาระบบจัดเส้นทางการเดินรถสำหรับการส่งออกปลาสวยงามด้วย

 Google Maps API V3.”, The 5th NPRU National Academic Conference 2013, นครปฐม, ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖, p ๘๘-๙๓.

 

     - จรินทร อุ่มไกร และสมเกียรติ ช่อเหมือน,“การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนแท็บเลตในรายวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

The 9th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2013),กรุงเทพมหานคร,

๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐,p ๒๗๘-๒๘๒.

 

     - สมเกียรติ ช่อเหมือน และจรินทร อุ่มไกร, “การใช้Facebookเป็นแหล่งการเรียนรู้แบบกลุ่มในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์”,

 The 5th NPRU National Academic Conference 2013, นครปฐม, ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖, p ๘๘-๙๓

 

     - สมเกียรติ ช่อเหมือน, นฤพล สุวรรณวิจิตร, จรินทร อุ่มไกร(2558). รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

บนอุปกรณ์แบบพกพา โดยใช้เทคโนโลยี QR Codeกรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา. : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

 

     - 2558) ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 

     - (2560) ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชา หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

3. ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการขอผลงานทางวิชาการ และได้รับการอนุมัติแล้ว