Statistics Statistics
51207
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday40
ThisMonth This Month988
LastMonth Last Month1,584
ThisYear This Year8,969
LastYear Last Year8,907

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แผนการศึกษา: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

1500133

2000113

4000126

7151401

7151301

7151402

7151501

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

อาเซียนศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น

หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป(บังคับ)

ศึกษาทั่วไป(บังคับ)

ศึกษาทั่วไป(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(แกน)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

 

รวม 21 หน่วยกิต

     ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

1500134

2000114

2500114

4000125

7151401

7153204

7152305

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สังคมไทยในบริบทโลก

จริยธรรมและทักษะชีวิต

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ

คณิตศาสตร์ดีสครีต

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ศึกษาทั่วไป(บังคับ)

ศึกษาทั่วไป(บังคับ)

ศึกษาทั่วไป(บังคับ)ศึกษาทั่วไป(บังคับ)

เฉพาะด้าน(แกน)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

 

รวม 21 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

1500135

2500115

XXXXXX

7152311

7152307

7153107

7152002

ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

รายวิชาเลือกเสรี

การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ 1

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

การบริหารและการจัดการฐานข้อมูล

ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 1

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(X-X-X)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป(บังคับ)

ศึกษาทั่วไป(บังคับ)ศึกษาทั่วไป(เลือก)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(แกน)

 

รวม 21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

7152101

7152312

7152405

7152103

7151002

7153104

7151304

การจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์ การออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ 2

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ 2

การทำงานเป็นทีมและการนำเสนองาน

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(แกน)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

 

รวม

21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

7153101

7153105

7153210

7153308

7153309

7152403

 

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

การบริหารโครงการซอฟต์แวร์

เทคโนโลยีการบริหารเว็บ

สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์

สถิติและวิธีเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

 

เฉพาะด้าน(แกน)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(แกน)

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

7153310

7154130

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

7154111

 

การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์

โครงงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

เฉพาะด้านเลือก 1

เฉพาะด้านเลือก 2

เลือกเสรี 1

เลือกเสรี 2

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (กรณีเลือกฝึกประสบการณ์)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

3(X-X-X)

1(45)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(บังคับ)

เฉพาะด้าน(เลือก)

เฉพาะด้าน(เลือก)

เลือกเสรี

เลือกเสรี

พื้นฐานวิชาชีพ

 

รวมไม่น้อยกว่า 18-19 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

 

7154113

7154112

สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (กรณีเลือกฝึกประสบการณ์)

6(540)

5(450)

พื้นฐานวิชาชีพ

พื้นฐานวิชาชีพ

 

 

 

รวมไม่น้อยกว่า 5-6 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

หมวดวิชา

7154131

โครงงานวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2

3(0-4-5)

 เฉพาะด้าน(บังคับ)

 

 รวม 3 หน่วยกิต