สถานที่และอุปกรณ์

    สถานที่

           สถานที่ใช้เป็นห้องเรียนประจำของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ประกอบไปด้วยอาคาร ดังนี้

                 1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (15 ชั้น)

                 2. อาคาร A3

                 3. อาคาร A5

                 4. อาคาร A7

                 5. อาคารศูนย์ภาษา (LI)

       
 
 
 

             ทั้งนี้  อาจมีการใช้อาคารอื่นๆ เรียนด้วย ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน บทเรียน หรือเหตุปัจจัยอื่น          

 

     อุปกรณ์

             อุปกรณ์ในการใช้เป็นสื่อและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสาขาวิชาสังคมศึกษา สอดคล้องกับ                     บริบทของเนื้อหาที่ทำการเรียนการสอน ดังนี้

                   1. ลูกโลก

                   2. แผนที่

                   3. เข็มทิศ

                   4. GPS

                   5. โต๊ะหมู่บูชา

                   6. หนังสือ

                   7. เอกสารวิชาการ   ฯลฯ