ห้องเรียน

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (15 ชั้น)

- อาคาร A3

- อาคาร A5

- อาคาร A7

- อาคารศูนย์ภาษา (LI)

 

อุปกรณ์

- ลูกโลก

- แผนที่

- เข็มทิศ

- GPS

- โต๊ะหมู่บูชา

- หนังสือ

- เอกสารวิชาการ

ฯลฯ