อาจารย์พัศมณฉัตร  ปาคุต

 หัวหน้าศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

     

          ปฏิทินกิจกรรม

 

   

              Facebook 

ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย

 

 
       สืบค้นข้อมูล

 

    

      ความรู้เกี่ยวกับเด็ก

 

        

ระบบสารสนเทศบุคลากรและนักศึกษา

 

             

  

                  Facebook

        สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

Statistics Statistics
49853
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday38
ThisMonth This Month992
LastMonth Last Month630
ThisYear This Year1,622
LastYear Last Year8,228

 

 

         ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัยเปิดดำเนินการครั้งแรก  เมื่อปีการศึกษา  2522  รับเด็กอายุ 3 ปี  จำนวน 1 ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่า “ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน” โดยอาจารย์นารี  ศิริทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2523 รับนักเรียนเพิ่มเป็น 2 ห้องเรียนและได้จัดกิจกรรมแบบเรียนปนเล่นโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก  รศ.ลัดดา นีละมณี

       ในปีการศึกษา 2527  ได้ปรับชั้นเรียนเป็นชั้นอนุบาลปีที่  1 และอนุบาลชั้นปีที่  2 ขยายจำนวนห้องเรียนเป็น  4 ห้อง ต่อมาในภายหลังศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อเป็น “ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย” ซึ่งปัจจุบันสังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  มหาวิยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดการศึกษาสำหรับเด็กอายุ  2 - 4 ปี จำนวน 9 ห้องเรียน  และจัดชั้นเรียนโดยพิจารณาจากอายุ  ความพร้อม  และจำนวนเด็กในแต่ละชั้นเรียนประกอบกัน