สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  

โทร. 0-3426-1066, 0-3426-1067 โทรสาร. 0-3426-1066