สาขาวิชาภาษาไทยมีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค จำนวน 1 ห้อง

ณ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยภายในห้องประกอบด้วยกระดานอัจฉริยะ ปากกาสำหรับเขียนกระดาน

คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ ไมโครโฟน และเก้าอี้สำหรับผู้เรียน

และยังมีห้องเรียนอื่น ๆ ได้แก่ห้องเรียน ณ อาคารเรียน A 1, A 2, A 3, A 5, A 7 หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหน