ผศ.ดร. ชวนพิศ อัตเนตร์ : ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

    ประวัติการศึกษา

    ปริญญาเอก : ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ปริญญาโท  : ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ปริญญาตรี  :  ค.บ. (ภาษาไทย) สถาบันราชภัฏนครปฐม

    ติดต่อ 034 109300 // website : http://pws.npru.ac.th/chuanpitsiri/

 

    อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์ : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย   

    ประวัติการศึกษา

    ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ

    ปริญญาโท  : อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ปริญญาตรี  :  ศษ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ติดต่อ 034 109300 // website : http://pws.npru.ac.th/netnapa/

 

    ผศ.ศิวพร โกศิยะกุล : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

    ประวัติการศึกษา 

    ปริญญาโท  : ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ปริญญาตรี  :  ค.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันราชภัฏนครปฐม

    ติดต่อ 034 109300 // website : http://pws.npru.ac.th/siwaporn/

 

 

    อาจารย์จิรศุภา ปล่องทอง  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

    ประวัติการศึกษา

     ปริญญาโท  : ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล

    ปริญญาตรี  :  ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

    ติดต่อ 034 109300 // website : http://pws.npru.ac.th/jirasupa/

 

 

    ผศ.วิริยา วิริยารัมภะ  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

    ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท  : ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ปริญญาตรี  :  กศ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยทักษิณ

    ติดต่อ 034 109300 // website : http://pws.npru.ac.th/wiriya/

 

 

    อาจารย์เตือนใจ คดดี  : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

   ประวัติการศึกษา

    ปริญญาเอก : กำลังศึกษาต่อ

    ปริญญาโท  : ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ปริญญาตรี  :  ศษ.บ. (ภาษาไทย) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ติดต่อ 034 109300 // website : http://pws.npru.ac.th/tuenjai/