ประธานหลักสูตร

อาจารย์เนตรนภา  วรวงษ์

อ.ม. (ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

อาจารย์จิรศุภา  ปล่องทอง

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ศิวพร  โกศิยะกุล

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อาจารย์ชวนพิศ  สิริพันธนะ

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อาจารย์วิริยา  วิริยารัมภะ

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

อาจารย์เตือนใจ  คดดี

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร