ประธานหลักสูตร

อาจารย์กุลยา  สกุลนคร

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาจารย์นงนุช  ยังรอด

ศศ.ม. (วรรณคดี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาจารย์วรรษมน  เพียรเสมอ

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

อาจารย์จินตนา  เหลือล้น

กศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาจารย์ธงชัย  แซ่เจี่ย

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อาจารย์ปทิตตา  พูพะเนียด

อ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร