Statistics Statistics
67481
Online User Online1
Today Today39
Yesterday Yesterday101
ThisMonth This Month1,428
LastMonth Last Month1,140
ThisYear This Year8,966
LastYear Last Year15,608

แจ้งข่าว สนทนา ร้องเรียน

Slider images
Slider images
Slider images


[[VAR_VIDEO_ID_21]]


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

สนใจสมัคร Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ผศ.จ.ส.อ.ธานิล ม่วงพูล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทร. 0860899945


 

ข่าวประชาสัมพันธ์