Statistics Statistics
67819
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month152
LastMonth Last Month1,614
ThisYear This Year9,304
LastYear Last Year15,608

แจ้งข่าว สนทนา ร้องเรียน

Slider images
Slider images
Slider images


[[VAR_VIDEO_ID_21]]


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

สนใจสมัคร Click

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ผศ.จ.ส.อ.ธานิล ม่วงพูล ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โทร. 0860899945


 

ข่าวประชาสัมพันธ์