มาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

coolคุณลักษณะ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. จิตอาสา 
3. ให้ความร่วมมือ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
4. พัฒนาตนเอง และผู้อื่น
5. การสื่อสารและเลือกใช้สื่อ
coolสมรรถนะ 
1. มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
2. ทักษะการสรรหาคัดเลือกบุคลากรและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ทักษะการฝึกอบรมและดูแลบุคลากร
4. ทักษะการวางแผนและพัฒนาบุคลากร
อัตตลักษณ์

บัณฑิตนักปฏิบัติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์