คุณลักษณะบัณฑิตนักปฏิบัติ

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคล
 2. มีทักษะในการฝึกอบรมและบริหารโครงการ
 3. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และจิตอาสา