รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมบรรเลง วงมหาดุริยางค์ภาคกลาง 7

งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 3-5 มกราคม 2564

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

รหัสนักศึกษา

เครื่อง

1

นาย ธนพัฒน์ ลมจิตร

624104016

ขับร้อง

2

นางสาว พลอยงาม รัตนภูมิ

634104058

ขับร้อง

3

นางสาว ปรัชญาภรณ์ พัฒนพร้อมสุข

634104054

จะเข้

4

นาย ณัฐพล กิจอรุณโชค

614104011

ซออู้

5

นาย กิรราช ยะมะโน

604104037

ซออู้

6

นางสาว จุฑาทิพย์ นพนงค์

614104003

ซอด้วง

7

นาย ศุภรัตน์ ชัยสนาม

624104038

ซอด้วง

8

นาย กรฤทธ์ โลห์

624104002

ระนาดเอก

9

นาย รัฐภูมิ เอี่ยมจร

634104033

ระนาดเอก

10

นาย อนุภาพ กนิตศรีบำเพ็ญ

634104074

ระนาดทุ้ม

11

นาย อโนทัย รัศมี

624104069

ระนาดทุ้ม

12

นาวสาว ศุภนิดา พึ่งนุสนธิ์

634104040

ฆ้องวงใหญ่

13

นางสาว อัญธิกา จันทร์เครือ

634104048

ฆ้องวงใหญ่

14

นาย ภูมิมรินทร์ เพียรทอง

624104023

ฆ้องวงเล็ก

15

นาย วัฒนา เรืองทองดี

634104058

ฆ้องวงเล็ก