ประวัติ

 

     ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปิดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีนักศึกษารุ่นแรก 11 คน อาจารย์ 4 คน จัดการเรียนการสอนแขนงดนตรีศึกษา เอกเดียวแบบกว้าง นักศึกษาต้องเรียนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล และเว้นการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงภาควิชาอยู่ 2 ปี จึงเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2533 

      ปัจจุบันมีนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วจำนวน 20 รุ่น จึงเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนเป็นแบบลึก เริ่มตั้งแต่รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2541 โดยมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนผ่านการทดสอบความถนัดและจะเลือกแขนงดนตรีไทยหรือดนตรีสากล แขนงใดก็ได้

        ปีการศึกษา 2542 เริ่มมีแนวคิดการจัดแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในสถาบันประกอบกับปัญหาและอุปสรรคในการเรียนการสอบแบบหมู่เรียนเดียวแต่มี 2 แขนงวิชา ทำให้การบริหารงานวิชาการและจัดแผนการเรียนทำได้ด้วยความยากลำบาก มติที่ประชุมภาควิชาจึงให้แบ่งการบริหารและงานวิชาการทุกอย่างออกเป็น 2 โปรแกรม เพื่อทำหน้าที่สร้างบัณฑิตทางดนตรีสายตรง คือ "โปรแกรมดนตรีไทย" และ "โปรแกรมดนตรีสากล" ทั้งนี้เพื่อการบริหารและการจัดการในอนาคต และในปีการศึกษา 2547 ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้โปรแกรมวิชาดนตรีไทย และโปรแกรมวิชาดนตรีสากล รวมเป็นโปรแกรมวิชาเดียวกันและทำการเปิดสอนสายศิลปศาสตรบัณฑิตจนถึงปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2554 - 2555 โปรแกรมวิชาดนตรีได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาดนตรีศึกษา ซึ่งเริ่มจัดการเรียนการสอนในปี 2555

     

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เจตคติ ทักษะด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรี และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ