ประธานสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา สุตมาตร

อาจารย์ประจำภาควิชาคีย์บอร์ด

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ : 080-965-5115

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญญาตรี : กศ.บ. ดริยางคศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ติดต่อ : 081-191-9090

 

 

อาจารย์ ดร. สรายุทธ์ โชติรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย (เครื่องดีดไทย)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ศป.ด. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อ : 088-870-3890

 

อาจารย์ ดร. พรรณระพี บุญเปลี่ยน

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย (เครื่องสายไทย)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ปร.ด. (ดุริยางคศิลป์) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท : ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยางค์ไทย) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ติดต่อ : 081-933-0958

 

อาจารย์วรชิน มั่งคั่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเป่าลมไม้

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี : ค.บ. (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ติดต่อ : 081-880-7482

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ วิวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชากีตาร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ค.บ. (ดนตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ติดต่อ : 099-059-4884

 

 

อาจารย์อรรณพ เรืองมณี

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องสายสากล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม. (การแสดงดนตรี) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ติดต่อ : 085-106-5620

 

 

อาจารย์อานนท์ ห่อสกุลสุวรรณ

อาจารย์ประจำภาควิชาเครื่องเป่าทองเหลือง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม. (การแสดงดนตรี) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : ดศ.บ. (การแสดงดนตรี) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อ : 085-166-6808

 

 

อาจารย์สิรภพ สิทธิ์สน

อาจารย์ประจำภาควิชากีตาร์เบส

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม. (การแสดงดนตรี) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ดุริยางคศิลป์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ติดต่อ :

 

อาจารย์สุธินันท์ โสภาภาค

อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีไทย (ปี่พาทย์)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ดุริยางค์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี : ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อ :098-493-7820

 

 

อาจารย์พิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิลปชัย กงตาล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท : ศศ.ม. (ดนตรี) มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี : กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ :