สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา

 

 

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ปัจจุบันเปิดสอนด้วยกันทั้งสิ้น 11 วิชาเครื่องมือเอก

 

1. ปฏิบัติเครื่องดีดไทย (Thai Plucked Instrument)

2. ปฏิบัติเครื่องสีไทย (Thai Bowed Instrument)

3. ปฏิบัติเครื่องตีไทย (Thai Melodic Percussion)

4. ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย (Thai Blown Instrument)

5. ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย (Thai Traditional Singing)

6. ปฏิบัติเครื่องลมไม้ (Woodwind)

7. ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง (Brass)

8. ปฏิบัติเครื่องสายสากล (String)

9. ปฏิบัติคีย์บอร์ด (Keyboard)

10. ปฏิบัติกีตาร์ (Guitar)

11. ปฏิบัติเครื่องกระบท (Percussion)

 

สาขาวิชาดนตรีศึกษาประจำอยู่ที่ชั้น 2 อาคารทวารวดีศรีราชภัฏ

มีห้องเรียนทั้งหมด 12 ห้อง

 

 

 

ห้องบรรยาย 1

 

ห้องบรรยาย 2

 

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1

 

ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 2

 

ห้องปฏิบัติการรวมวงปี่พาทย์

 

ห้องปฏิบัติการเครื่องกระทบ

 

ห้องปฏิบัติการกีตาร์เบส

 

ห้องปฏิบัติการกีตาร์

 

ห้องปฏิบัติการคีย์บอร์ด

 

ห้องปฏิบัติการเครื่องสายสากล

 

ห้องปฏิบัติการแซกโซโฟน

 

ห้องปฏิบัติการเครื่องลมทองเหลือง